algemene voorwaarden

Inleiding
Hieronder vind je onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
3 Times Impact b.v.: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67045316 handelend onder de naam 3 Times Impact b.v..
Website: de website van 3 Times Impact b.v., te raadplegen via vraagapp.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met 3 Times Impact b.v. en/of zich geregistreerd heeft op de Website of de Mobiele Applicatie.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen 3 Times Impact b.v. en klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van 3 Times Impact b.v. zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor 3 Times Impact b.v. slechts bindend, indien en voor zover deze door 3 Times Impact b.v. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle op de Website en in andere van 3 Times Impact b.v. afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
2.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 3 Times Impact b.v. kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van 3 Times Impact b.v. afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van 3 Times Impact b.v. en het voldoen aan de daarbij door 3 Times Impact b.v. gestelde voorwaarden.
3.2. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 3 Times Impact b.v. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
3.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft 3 Times Impact b.v. het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
3.4. 3 Times Impact b.v. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant voldoet aan alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien 3 Times Impact b.v. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. Uitvoering overeenkomst
4.1. Zodra de bestelling door 3 Times Impact b.v. is ontvangen, geeft 3 Times Impact zo spoedig mogelijk toegang tot de Mobiele Applicatie.
4.2. 3 Times Impact b.v. is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
4.3. Indien 3 Times Impact b.v. niet binnen 2 werkdagen toegang tot de Mobiele Applicatie kan geven, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden..

Artikel 5. Herroepingsrecht
5.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met 3 Times Impact b.v. binnen 14 dagen na het verkrijgen van toegang tot de Mobiele Applicatie, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
5.3. Klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan 3 Times Impact b.v. [(info@vraagapp.nl), of op andere ondubbelzinnige wijze aan 3 Times Impact b.v. kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. 3 Times Impact b.v. bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.
5.4. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald.

Artikel 6. Betaling
Klant dient betalingen aan 3 Times Impact b.v. volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. 3 Times Impact b.v. is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Artikel 7. Garantie en conformiteit
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door 3 Times Impact b.v. een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.
7.2. 3 Times Impact b.v. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt 3 Times Impact b.v. daarvan in kennis te stellen.
7.4. Indien 3 Times Impact b.v. de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.

Artikel 8. Garantie bij zakelijke aankopen
8.1. 3 Times Impact b.v. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt 3 Times Impact b.v. daarvan in kennis te stellen.
8.3. Indien 3 Times Impact b.v. de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van 3 Times Impact b.v., dan kan hij bij 3 Times Impact b.v. telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden.
9.2. 3 Times Impact b.v. geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal 3 Times Impact b.v. binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van klant.
9.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
10.2. De totale aansprakelijkheid van 3 Times Impact b.v. jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
10.3. Aansprakelijkheid van 3 Times Impact b.v. jegens klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op 3 Times Impact b.v. jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 3 Times Impact b.v..
10.5. De aansprakelijkheid van 3 Times Impact b.v. jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant 3 Times Impact b.v. onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 3 Times Impact b.v. ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 3 Times Impact b.v. in staat is adequaat te reageren.
10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 3 Times Impact b.v. meldt.
10.7. In geval van overmacht is 3 Times Impact b.v. niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen
Zolang zakelijke klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van 3 Times Impact b.v..

Artikel 12. Persoonsgegevens
3 Times Impact b.v. verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de Website gepubliceerde privacy informatie.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar 3 Times Impact b.v. gevestigd is.
13.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

3 Times Impact b.v.
Impact Hub, Mauritskade 63, Amsterdam
1092 AD, Amsterdam
telefoon: 020-8950780
e-mail: info@vraagapp.nl
KvK-nummer: 67045316
btw-nummer: 856807163B01